Regulamin sklepu internetowego Filipek Wood

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Filipek Wood.
 2. Sklep internetowy Filipek Wood, dostępny pod adresem internetowym www.filipekwood.pl, prowadzony jest przez Tomasza Filipka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FilipekWood Tomasz Filipek, z siedzibą w Jerzmanowicach przy ulicy Centralnej 93, 32-048 Jerzmanowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130273992, REGON 389945390.
 3. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami, skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 4. Dokonując zakupów w sklepie internetowym Filipek Wood, Klient akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§ 2
Definicje

 1. Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FilipekWood Tomasz Filipek, z siedzibą w Jerzmanowicach przy ulicy Centralnej 93, 32-048 Jerzmanowice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5130273992, REGON 389945390.
 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego.
 5. Sklep / Filipek Wood– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.filipekwood.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin i jego załączniki jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszystkie załączniki stanowią integralną część Regulaminu, o ile wprost nie wskazano inaczej.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach i zawartych umowach w Sklepie. Z jego pomocą Klient może składać Zamówienia i zawierać umowy.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Treści – wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 17. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy.
 18. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r poz. 827 ze zm.).


§ 3
Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Centralna 93, Jerzmanowice 32-048;
 2. Adres e-mail: kontakt@filipekwood.pl
 3. Numer telefonu: 579 510 208;
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 29 1050 1445 1000 0097 4388 3002;
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie;
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 21:00.


§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu:
   1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript lub,
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub,
   3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript lub,
   4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  2. urządzenie z minimalną rozdzielczością ekranu 1024×768 pikseli,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies,
  5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.


§ 5
Informacje ogólne

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.


§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko, nazwę użytkownika i adres e-mail oraz wybiera hasło. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 2. Po dokonaniu rejestracji, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na czas nieoznaczony, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Konto może zostać usunięte poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto” w zakładce „Moje konto”.
 6. W każdej chwili Klient może również zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@filipekwood.pl z tego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego założone zostało konto w Filipek Wood.


§ 7
Zasady składania Zamówienia oraz procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Wszelkie informacje o Produktach zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku oznaczonego: „Kupuję i płacę”. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji, wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy, płatności i w zależności od sposobu płatności, opłaca Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 5.
 3. Do dokonania zakupu bez zakładania Konta (jako ,,Gość”) konieczne jest:
  1. zaakceptowanie Regulaminu Sklepu internetowego,
  2. podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki Produktu, imię i nazwisko lub numeru NIP w przypadku zakupu Produktu przez Przedsiębiorcę).
 4. Klient zapewnia, że dane podane przez niego w formularzu do złożenia zamówienia są zgodne z prawdą. Złożenie zamówienia wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenie w formularzu do złożenia zamówienia, że zapoznał się z jego treścią i w pełni akceptuje jego postanowienia.
 5. Z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia, dochodzi do złożenia oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, a płatność zrealizowana przez Klienta (z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia), stanowi do momentu wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 6. Wysłana elektronicznie informacja przez Sprzedawcę o zatwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej uprzednio przez Klienta oraz stanowi o zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zamówienia są przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży i zwróci wpłacone przez Klienta pieniądze.


§ 8
Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny Produktów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), nie zawierają kosztów dostawy i opłaty za płatność online.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz opłata za płatność online (w przypadku wyboru płatności za pomocą systemu do realizacji płatności Tpay), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. za pobraniem – w przypadku dostawy towarów przez kuriera płatność następuje gotówką, w przypadku dostawy do paczkomatu płatność następuje kartą płatniczą w terminalu płatniczym przy paczkomacie, BLIKiem przez terminal InPost sp. z o.o. lub przelewem elektronicznym eCard na dane podane przez InPost sp. z o.o. ;
  2. za pomocą systemu do realizacji płatności Tpay – błyskawiczna forma płatności online obsługiwana przez Krajowy Integrator Płatności S.A.;
  3. kartą płatniczą – forma płatności obsługiwana przez Stripe Inc.;
  4. za pomocą systemu do realizacji płatności PayPal;
  5. przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Operatorem płatności „Tpay” jest platforma Tpay, która jest własnością firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-894 Poznań), plac Andersa 3, 17 piętro wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 494 980,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 7773061579.
 5. Operatorem płatności „Karta płatnicza” jest platforma Stripe, która jest własnością firmy Stripe, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, przy ulicy Townsend Street 510 w San Francisco, CA 94103, USA, strona internetowa www.stripe.com.
 6. W przypadku wyboru zapamiętania danych płatności kartą płatniczą, dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego, bezpiecznego ciągu znaków generowanego i przechowywanego w Stripe, Inc.
 7. Ogólne informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie www.filipekwood.pl/platnosc.


§ 9
Dostawa oraz sposób realizacji Zamówienia

 1. Kupując w sklepie internetowym Filipek Wood Klient automatycznie udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt Kupującego.
 2. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy poprzez formularz zamówienia lub drogą elektroniczną.
 3. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie.
 4. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej (z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki).
  2. Odbiór zamówienia w paczkomacie.
 5. Zamówione Produkty wysyłane są zwykle w ciągu 24 godzin, najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost sp. z o. o., w zależności od wyboru sposobu dostawy.
 7. W wypadku wyboru płatności w formie: Płatność przelewem z góry na rachunek bankowy; płatność kartą płatniczą za pomocą systemu Stripe; płatność za pomocą systemu do realizacji płatności elektronicznych Tpay, Przelewy24 oraz PayPal, płatność odroczona PayPo – Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 8. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Klienta w terminie określonym w pkt. 7, Sprzedawca może:
  1. skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności i porzuconym koszyku, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny).
  2. odstąpić od Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi, pocztą elektroniczną na adres elektroniczny podany przez Klienta, oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Klient ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 9. W przypadku niezrealizowania przez Sprzedawcę zobowiązania w terminie określonym w formularzu zamówienia lub w korespondencji mailowej kierowanej do Konsumenta, Konsument również może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli o odstąpieniu.
 10. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne, płatności odroczone lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


§ 10
Podatkowa dokumentacja zakupów

 1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa FilipekWood Tomasz Filipek do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: FilipekWood ul. Centralna 93, 32-048 Jerzmanowice lub elektronicznie na adres kontakt@filipekwood.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
 7. Po otrzymaniu Produktu przez Sprzedawcę, w wypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na odległość przez Konsumenta oraz w przypadku zwrotu środków w związku z uznaną reklamacją, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana Faktura Korygująca (faktura elektroniczna).


§ 11
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 2 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 2 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 2 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Konsument lub Przedsiębiorcą Indywidualny może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, które stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  9. o dostarczenie treści cyfrowych oraz licencji elektronicznych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  10. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  12. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  13. która stanowi dla Przedsiębiorcy Indywidualnego charakter zawodowy.


§ 12
Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie w § 3 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


§ 13
Odpowiedzialność za wady towaru i za jego zgodność z umową

 1. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 4. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
  1. odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n. Kodeksu Cywilnego);
  2. odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
  3. odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
  4. Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
  5. Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z Umową Sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
 5. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


§ 14
Reklamacja

 1. Procedura reklamacyjna dotycząca świadczenia usług drogą elektroniczną określona została w ust. 2 – 3 poniżej.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko (nazwę firmy) Klienta,
  2. Adres do korespondencji,
  3. Rodzaj, datę i godzinę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu lub świadczoną usługą,
  4. Dodatkowe informacje (np. zrzuty ekranu potwierdzające wystąpienie nieprawidłowości).
 4. Procedura reklamacyjna dotycząca wykonania umów sprzedaży określona została w ust. 5 – 11 poniżej.
 5. Realizując uprawnienia z tytułu rękojmi, Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu albo może odstąpić od umowy sprzedaży.
 6. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 9. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia zawierającego żądania Klienta. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Klient chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 11. Reklamację dotyczącą niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy sprzedaży Klient zgłasza przesyłając opis zdarzenia na adres e-mail Sprzedawcy lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 12. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 15
Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (Newsletter) Sklepu internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta, kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub poprzez wysłanie stosownej prośby na adres kontakt@filipekwood.pl.


§ 16
Własność intelektualna – treści i opinie

 1. Klient oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 3. Klient zamieszczając treści w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 2 oraz 3 powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.
 5. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.


§ 17
Badanie satysfakcji klientów

 1. W celu monitorowania satysfakcji Klientów, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz obsługi sprzedażowej, Sprzedawca może umożliwić Klientom, którzy dokonali zakupu w Sklepie, wyrażenie opinii dotyczącej funkcjonowania Sklepu oraz zakupionych produktów za pośrednictwem serwisu TrustMate S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bartoszowickiej 3, 51-641 Wrocław, KRS: 0000737597, NIP: 8971854393, REGON: 369980751.
 2. W celu określonym powyżej Sprzedawca przekaże TrustMate S.A. dane niezbędne do wyrażenia przez Klienta opinii (w szczególności adres e-mail, imię Klienta, nr zamówienia oraz informacje o produktach zakupionych w Sklepie). Klient otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o wystawienie opinii o Sklepie, a w przypadku braku reakcji na niniejszą wiadomość – przypomnienie o możliwości wystawienia opinii. Wystawienie opinii jest całkowicie dobrowolne.
 3. Szczegółowe zasady wystawiania opinii znajdują się na stronie internetowej Serwisu pod adresem: https://trustmate.io/user-regulations.
 4. Klient w momencie wystawienia opinii nieodpłatnie przenosi na Sprzedawcę autorskie prawa majątkowe do utworu bez ograniczenia czasowego i terytorialnego do zamieszczonej opinii, w tym w szczególności do:
  1. rozpowszechniania opinii lub jej części przez publiczne udostępnienie jej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie;
  2. wykorzystanie opinii lub jej części w kampaniach marketingowych Sprzedawcy;
  3. utrwalenie i zwielokrotnienie opinii lub jej części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy opinii, w tym techniką drukarką, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 5. Klient upoważnia Sprzedawcę do korzystania z utworu bez oznaczenia twórcy oraz do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych.
 6. Jednocześnie Klient, udzielając licencji, zapewnia że Opinia nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich.


§ 18
Działania zabronione i blokowanie dostępu

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  1. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z Sklepu internetowego lub zawartości,
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),
  4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego Konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  1. które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp lub korzystanie z Sklepu internetowego lub zawartości,
  2. publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi),
  4. podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego Konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu,
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.


§ 19
Naruszenia

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 20
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, znajdującego się w Internecie pod adresem www.filipekwood.pl, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów, tj. imię i nazwisko, adres zameldowania oraz adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w następujących celach:
  1. w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. w celu realizacji Umowy Sprzedaży,
  3. w celu realizacji składanych Zamówień,
  4. w celu rozpatrywania składanych reklamacji,
  5. w celu obsługi oświadczeń o odstąpieniu od umowy,
  6. w celu wypełniania obowiązków przechowywania dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest wykonanie Umowy Sprzedaży oraz o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym zakresie, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów w Filipek Wood. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca wypełnia również ciążące na nim obowiązki prawne, tj. obowiązek wystawiania faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym w relacjach z Klientami. W przypadku celu jakim jest odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi ze strony zainteresowanego, podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę będzie udzielona przez Klienta zgoda. Dane podane przez Klienta są zapisywane i udostępniane firmie świadczącej usługi hostingowe, firmie kurierskiej oraz firmie obsługującej płatności elektroniczne lub kartą płatniczą (jedynie w przypadku wyboru takowych form płatności), w celu realizacji Zamówienia. Wyżej wymienione podmioty przetwarzają dane osobowe Klientów na podstawie umowy zawartej ze Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.
 4. Po powierzeniu danych osobowych Klient między innymi ma prawo do:
  1. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  2. dostępu do danych osobowych,
  3. żądania sprostowania oraz aktualizacji danych osobowych,
  4. żądania usunięcia danych osobowych,
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Klient ma możliwość samodzielnego edytowania i usuwania danych osobowych podanych Sprzedawcy za pośrednictwem Filipek Wood (zakładka Moje konto –> Dane Konta). W każdej chwili Klient może usunąć Konto poprzez skorzystanie z opcji Usuń konto, w zakładce Moje konto. Klient może również zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia konta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: kontakt@filipekwood.pl z tego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego założone zostało konto w Filipek Wood.
 6. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych lub usunięcia danych osobowych, należy udać się do zakładki Moje konto -> Dane osobowe i wpisać adres e-mail skojarzony z danymi osobowymi. Na wskazany adres e-mail zostaną przesłane dalsze instrukcje. W przypadku, w którym Klient nie posiada założonego Konta, należy wysłać stosowną prośbę na adres e-mail kontakt@filipekwood.pl. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wnieść prośbę o ograniczenie danych osobowych również należy skontaktować się z Filipek Wood poprzez adres e-mail kontakt@filipekwood.pl.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe do czasu usunięcia konta Klienta w Filipek Wood, a po jego usunięciu w terminach pozwalających Sprzedawcy na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania z naszych usług oraz zakupu Produktów, jak również do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 8. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem https://filipekwood.pl/polityka-prywatnosci.


§ 21
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 22
Obowiązujące prawo

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


§ 23
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 30 listopada 2019 roku.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.
 5. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi e-sklepów Sprzedawcy na osobę trzecią, naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Klienta przez okres 12 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Sprzedawcy.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  1. Cookies,
  2. Sklep Internetowy przesyła kupującemu wiadomości e-mail, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.


§ 24
Załączniki

Załącznik nr 1:
Polityka prywatności

Załącznik nr 2:
Oświadczenie odstąpienia od umowy


Pobierz regulamin klikając tutaj.